Search Anything

loader
loader

Shri Krishna Dental Care Centre

Dr. Suraj Tidke
B.D.S(M.U.H.S) | Dental Surgeon
Experience : 5 Years
Time : 10.00am to 07.00pm
Area : Ravet

Ayukant Piles Clinic

Dr. Sachin B Bhise
Proctologist
Experience : 8 Years
Time : 10.00am to 01.00pm | 06.00pm to 09.00pm
Area : Aundh

Pratima Eye Hospital and Polyclinic

Dr. Pranav Kumar Sukale
Diploma in Ophthalmology
| Ophthalmologist

Experience : 10 Years
Time : 10.30am to 09.00pm
Area : Navi Sangavi

Dr. Parikshit Mane’s Dental Clinic

Dr. Parikshit Mane
Dental Surgeon
Experience : 5 Years
Time : 09.30am to 12.30pm | 05.30pm to 09.30pm
Area : Pimle Gurav

Dr. Sagar Patil

Dr. Sagar Patil
Dentist | M.D.S
Experience : 5 Years
Time : 10.00am to 01.30pm | 06.00pm to 10.00pm
Area : Wakad

Dental Confort

Dr. Dipti Paldhikar
B.D.S.
Experience : 5 Years
Time : 09.30am to 01.00pm | 05.30pm to 09.00pm
Area : Pimple Nilakh

Consulting Physiotherapist

Dr. Mrs. Bhairavi Pawar
BPTh | BPT
Experience : 10 Years
Time : 10.00am to 01.00pm | 06.00pm to 09.00pm
Area : Pimple Saudagar

Dr. Jaju’s Dental Care

Dr. Dipti Jaju
B.D.S. | Dentist
Experience : 7 Years
Time : 10.30am to 01.00pm | 05.00pm to 09.00pm
Area : Piple Nilakh

Skin Kraft

Dr. GUNJAN CHAVAN
M.B.B.S ( Dermatologist )
Experience : 9 Years
Time : 09.30am to 02.30pm | 06.30pm to 07.30pm
Area : Kalewadi Phata

Anahat Dental Care

Dr. Pallavi Kodgire
B.D.S. ( Dentist )
Experience : 8 Years
Time : 09.00am to 01.30pm | 05.00pm to 09.00pm
Area : Pimple Saudagar